Zpráva starosty ze zasedání ZO Huzová ze dne 13. 2. 2017

16.02.2017 15:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:


 

Se zástupcem SSOK byla podepsána nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na částech pozemku p. č. 1110/1, zasažených stavbou Splašková kanalizace a ČOV Arnoltice v katasrálním území Arnoltic. Důvodem je provádění překopů na silnici č. III/4453.


Rovněž se zástupcem SSOK byla podepsána smlouva o právu provést na části pozemku p. č. 1110/1 v katasrálním území Arnoltic stavbu Splašková kanalizace a ČOV Arnoltice.

 

Se zástupcem Dopravoprojektu Ostrava a. s. byla podepsána smlouva o právu provést na pozemcích v majetku obce Huzová stavbu (rekonstrukci) silnice III/4453.

 

Se zástupcem SPÚ ČR byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1022 C 16/26, a to na pozemcích ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR, zasažených stavbou Splašková kanalizace a ČOV Arnoltice.

 

Byl vydán souhlas s uzavřením smlouvy o spolupráci na úseku požární ochrany mezi obcí Mutkov HZS Olomouckého kraje. Smlouvu bude ještě schvalovat zastupitelstvo Mutkova.

 

K poslednímu prosincovému dni byla provedena inventura majetku obce.

 

Se zástupcem společnosti Commodum s. r. o. byl podepsán dodatek č. 1 ke dmlouvě o dílo č. 1606019.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že nemohla být podána žádost o dotaci na splaškovou kanalizaci a ČOV v Arnolticích (územní rozhodnutí potřebné k této žádosti sice bylo vydáno, ale nabylo právní moci až 11 dní po termínu podání žádosti), nemohla být zatím uzavřena příkazní smlouva na TDI a koordinátora BOZP.

Byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko a taktéž dodatek č. 1 k příloze č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko.

 

Objednali jsme PD na stavbu Rekonstrukce a přístavba garáže hasičské zbrojnice Huzová.


Se zástupci FK Huzová a SDH Huzová byli podepsány smlouvy o přidělení dotací.


 

Kulturní akce:

 


28. prosince proběhl již 7. ročník turnaje ve stolním tenise o putovní pohár starosty obce.

 

4. února 2017 uspořádal SDH za přispění obce karneval pro děti a maškarní zábavu pro dospělé.